Huishoudelijk reglement Pegasus

September 2017

 1. Leden worden geacht op de hoogte te zijn van de statuten, van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleidsstukken en van het huishoudelijk reglement van Pegasus.
 2. Het bestuur stelt de kleuren van het tenue en het standaardtenue vast voor een periode van minimaal drie verenigingsjaren.
  In geval van teamsponsoring kan het bestuur een afwijkend tenue voor een team vaststellen. Senior- en juniorleden, uitgezonderd CMV leden, dienen in wedstrijden waarbij zij voor de vereniging uitkomen, te spelen in het door het bestuur vastgestelde tenue.
 3. De taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden, van commissies en commissieleden en van teams en teamleden staan beschreven in door het bestuur vastgestelde taakomschrijvingen, die bij betrokkenen bekend wordt verondersteld.
 4. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd middels het aanmeldingsformulier. Minderjarige aspirant-leden dienen het formulier door een ouder of voogd te laten ondertekenen.
  Het lidmaatschap vangt aan na bevestiging door de ledenadministratie.
 5. Om aan de leveringsplicht arbitrage te voldoen die door de NeVoBo jaarlijks wordt vastgesteld, dient ieder competitie spelend team ieder seizoen te voldoen aan het vastgestelde aantal te leveren (kandidaat-)scheidsrechters . Dit aantal wordt per seizoen vastgesteld op basis van het niveau waarop deze teams officiƫle wedstrijden spelen en de vereisten die de NeVoBo aan Pegasus stelt. Indien teams niet voldoen aan deze leveringsplicht, wordt het desbetreffende team door de Nevobo uit de competitie genomen, zonder dat hierbij de verplichting tot het betalen van contributie komt te vervallen.
 6. Wanneer een lid de vereniging moedwillig schade berokkent zal de vereniging de kosten daarvan verhalen op dit lid.
 7. De vereniging heeft een WA-verzekering.
 8. In alle afwijkende gevallen of zaken waarin dit beleid niet of niet volledig voorziet neemt het bestuur een besluit.