Meerjarenbeleidsvisie 2020

Pegasus Jaarplan schema
Doelstelling 1: Dames en Heren 1 komen uit in de 1e divisie

Subdoelstellingen:

 • Opstellen van een ‘Bal en Kracht’ plan
  Pegasus heeft zich ten doel gesteld om de eerste teams voor minimaal de helft uit spelers uit eigen opleiding te laten bestaan. Hiertoe is de afgelopen jaar een opleidingslijn neergezet. Om de prestaties van Dames 1 en Heren 1 verder positief te beïnvloeden zetten we in op twee sporen, Bal en Kracht. De trainingsfrequentie wordt verhoogd naar drie keer trainen per week (bal). Daarnaast worden door een erkende begeleider krachtplannen opgesteld. Spelers van Dames 1 en Heren 1 worden gefaciliteerd om dit krachtplan uit te voeren middels zogeheten krachttrainingen (kracht). Deze professionele inzet biedt spelers de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Deze kans vraagt echter om ook zelfdiscipline en inzet.
 • Een coördinator prestatielijn aan stellen
  Deze coördinator is het eerste aanspreekpunt voor trainers in de prestatielijn en draagt zorg voor de realisatie van verenigingsdoelstellingen ten aanzien van de prestatieteams.
 • Onderzoeken mogelijkheden individuele begeleiding spelers
  Naast het ‘Bal en Kracht’ plan zullen we onderzoeken op welke vlakken we spelers verder kunnen ondersteunen in de (persoonlijke) ontwikkeling. Denk hierbij aan professionals die (middels sponsoring) ingezet kunnen worden (o.a. voeding).

Doelstelling 2: De breedtelijn wordt optimaal gefaciliteerd

Subdoelstellingen:

 • Ieder team heeft een trainer
  De focus ligt op het stimuleren van leden om training te geven. Hierbij dient het trainerskorps een afspiegeling te zijn van het ledenbestand . Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan het enthousiasmeren van dames om trainer te worden. Door het aanbieden van ‘inhouse trainingen’ VT2/VT3 ondersteunen we vrijwilligers die training willen geven. Daarnaast worden actief trainingsmethodes gedeeld om zo kennis te delen en trainers te ontlasten. Tot slot beoordelen we de haalbaarheid van het aanstellen van een ‘Trainersbegeleider’ die trainers op het trainingsveld begeleidt.
 • Doorstroom naar de prestatielijn genereren
  Er is op dit moment in mindere mate zicht op de kwaliteit van spelers in de breedtelijn. Hierdoor worden leden mogelijk onvoldoende gefaciliteerd om het voor hun hoogst haalbare niveau te behalen. Door hier binnen de Technische Commissie meer aandacht aan te geven en dit te borgen, krijgen leden die dat willen en kunnen meer mogelijkheden om op het voor hun passende niveau uit te komen. Tevens wordt de doorstroom naar de prestatielijn vanuit de breedtelijn vergroot.
 • Activiteiten voor alle leden ontplooien
  Pegasus is ook naast het volleybal een gezellige vereniging. Door activiteiten aan te bieden voor alle leden vergroten we de binding met de vereniging. Hierdoor zullen leden meer openstaan voor vrijwilligerstaken. Voor iedere doelgroep (Senioren, Jeugd, CMV) bieden we jaarlijks minimaal één passende activiteit.

Doelstelling 3: Een kwalitatief sterke en stabiele jeugdopleiding

Subdoelstellingen

 • Ieder team heeft een vakkundige trainer
  Jeugdspelers dienen in de gelegenheid gesteld te worden om hun potentieel ten volste te ontwikkelen. Een goede trainer is hiervoor een randvoorwaarde. Voor ieder jeugdteam dient dan ook een trainer beschikbaar te zijn. Dit realiseren we ten eerste door deze trainers zelf op te leiden door gecertificeerde opleidingen en begeleiding aan te bieden. Indien er onvoldoende gekwalificeerde interne trainers aanwezig zijn zullen externe trainers aangetrokken worden. Ook het opstellen en onderhouden van een trainershandleiding
  draagt hieraan bij.
 • Iedere ‘jeugdlijn’ heeft een TC lid met volleybalkennis
  Om te zorgen dat jeugdspelers de juiste stappen maken in hun ontwikkeling dient de Technische Commissie voor iedere jeugdlijn een TC lid te hebben met voldoende volleybalkennis en die in staat is te beoordelen wat de behoefte van een jeugdlid is.
 • Continue aanwas nieuwe jeugdleden genereren
  Pegasus stelt zich ten doel de volleybalsport te promoten onder kinderen en jongeren. Door clinics te verzorgen op scholen zorgen we dat deze doelgroep bekend raakt met de volleybalsport. Door een sterke en stabiele jeugdopleiding zorgen we dat Pegasus dé volleybalvereniging voor de doelgroep is in Nijmegen en omstreken. Hiervoor zullen we ook de ontwikkelingen van de Regionale Talentencentra van de NeVoBo volgen en kansen voor Pegasus verzilveren.
 • Jeugdactiviteiten ontplooien
  Ook in de jeugdtak bewaken we de balans tussen de prestatielijn en de breedtelijn die Pegasus kenmerkt. Naast volleybal is er ook ruimte voor andere activiteiten (o.a. jeugdkamp, minikamp).

Doelstelling 4: Ieder vereiste vrijwilligerstaak is ingevuld

Subdoelstellingen:

 • Het tekort aan vrijwilligers oplossen
  Pegasus kent in absolute aantallen een enorm vrijwilligerskorps (ruim 125, mei 2016). Hier zijn we met recht trots op! In verhouding is dit echter slechts een kwart van alle leden. Ondanks de grote groep vrijwilligers blijven we jaarlijks moeite hebben om alle posities in te vullen. Voornamelijk trainer- en scheidsrechterposities zijn lastig in te vullen. De komende jaren dient dit tekort te verdwijnen en dienen alle (kritieke) functies continu ingevuld te zijn. Hiervoor zullen we ook nadenken over doorstroom binnen
  vrijwilligersfuncties om alle functies bezet te houden. Ook zal hierbij extra aandacht aan de jeugd gegeven worden.
 • Pegasusvrijwilliger: Vrijwillig, maar niet lichtzinnig
  Bij vrijwilligerswerk hoort autonomie en bij autonomie hoort verantwoordelijkheid. Om leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn dienen zij te kunnen vertrouwen op bestuur en commissies. We verenigen en bereiken samen doelen waarbij afspraak, afspraak is.
 • Verwachtingen uitspreken en mogelijkheden aanbieden
  Zoals iedere vereniging kent Pegasus veel onuitgesproken regels en afspraken. Voor lang niet iedereen is duidelijk wat er van hem/ haar verwacht wordt als lid. De komende jaren gaan we dit meer expliciet maken door duidelijke communicatie middels bijeenkomsten en communicatiedragers. Vanzelfsprekend staat hierbij voorop dat vrijwilligerswerk vooral heel erg leuk én leerzaam is.

Doelstelling 5: Pegasus is het ‘volleybalbolwerk’ van Nijmegen e.o.

Subdoelstellingen

 • Krachten bundelen met verenigingen in de regio
  Op thema’s zoals jongensvolleybal, arbitrage en de opleiding van trainers en scheidsrechters wordt op initiatief van Pegasus samen opgetrokken met verenigingen in de regio. Zo kan kennis uitgewisseld worden en budget efficiënt worden ingezet.
 • Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk
  Er wordt actief contact gezocht en onderhouden met relevante partijen. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, de NeVoBo, de Gemeente en sponsoren. Ook het accommodatievraagstuk, waarbij Pegasus steeds meer moeite heeft alle teams onderdak te bieden in de Ark van Oost, zal met relevante partijen besproken worden ten einde tot een passende oplossing te komen.
 • Pegasus van en voor Nijmegen
  Onze vereniging is een gemeenschap van mensen die elkaar vinden in het volleybal. Binnen deze vereniging helpen we elkaar en de mensen om ons heen. We staan positief tegenover verzoeken om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Hierbij wordt per verzoek een afweging gemaakt door het bestuur. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid om sport aan te bieden aan kwetsbare groepen. Hiermee geeft Pegasus tevens verder invulling aan de ‘open club’ gedachte zoals de Gemeente Nijmegen deze uitdraagt.