Meerjarenbeleidsvisie 2020-2023

Doelstelling 1: Dames 1 en Heren 1 komen uit in de top 2e divisie
Dames 2 en Heren 2 komen uit in de subtop 3e
divisie

Subdoelstellingen:

 • Jonge spelers bij Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2
  De selectie van Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2 bestaat uit bij voorkeur 4 spelers die jonger zijn dan 25 jaar
 • Opstellen van een ‘Bal en Kracht’ plan
  Om de prestaties van Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2 positief te beïnvloeden zetten we in op twee sporen: Bal en Kracht. De trainingsfrequentie is minstens twee trainingen per week van minstens twee uur ‘bal’. Door een erkende begeleider worden individuele krachtplannen opgesteld. Spelers worden ondersteund om dit krachtplan uit te voeren. Deze inzet biedt spelers de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Dit vraagt ook om zelfdiscipline en inzet van de spelers zelf. Gemotiveerde spelers van andere teams kunnen ook deelnemen.
 • Onderzoeken mogelijkheden individuele begeleiding spelers
  Naast het ‘Bal en Kracht’ plan zullen we onderzoeken op welke vlakken we spelers verder kunnen ondersteunen in de (persoonlijke) ontwikkeling. Denk hierbij aan professionals die (middels sponsoring) ingezet kunnen worden (bijv. voeding).

Doelstelling 2: De breedtelijn wordt optimaal ondersteund

Subdoelstellingen:

 • Ieder team heeft een trainer
  De focus ligt op het stimuleren van leden om training te geven. Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan het enthousiasmeren van dames om trainer te worden. Deze groep blijft achter in het trainerskorps. Door het aanbieden van ‘in-house trainingen’ VT2/VT3 ondersteunen we vrijwilligers die training willen geven. Daarnaast worden actief trainingsmethodes gedeeld om zo kennis te delen en trainers te ontlasten en wordt minimaal 1x per jaar een trainersclinic georganiseerd door een professional. We beoordelen de haalbaarheid van het aanstellen van een ‘Trainersbegeleider’ die trainers op het trainingsveld begeleidt.
 • Doorstroom naar de prestatielijn genereren
  Er is op dit moment onvoldoende zicht op de kwaliteit van spelers in de breedtelijn. Hierdoor worden leden onvoldoende ondersteund om het voor hun hoogst haalbare niveau te behalen. Tegelijk missen we hierdoor als vereniging een kans om de prestatielijn te versterken. Door dit binnen de Technische Commissie op te pakken en dit te borgen gaan we de doorstroom naar de prestatielijn vanuit de breedtelijn vergroten.
 • Activiteiten voor alle leden ontplooien
  Pegasus is ook naast het volleybal een gezellige vereniging. Door activiteiten aan te bieden voor alle leden vergroten we de binding met de vereniging. Hierdoor zullen leden meer openstaan voor vrijwilligerstaken. Voor iedere doelgroep (Senioren, Jeugd, CMV) bieden we jaarlijks minimaal één passende andere activiteit.

Doelstelling 3: Een kwalitatief sterke en stabiele jeugdopleiding

Subdoelstellingen

 • Ieder team heeft een vakkundige trainer
  Jeugdspelers dienen in de gelegenheid gesteld te worden om hun potentieel ten volste te ontwikkelen. Een goede trainer is hiervoor een randvoorwaarde. Voor ieder jeugdteam dient dan ook een trainer beschikbaar te zijn. Dit realiseren we door deze trainers zelf op te leiden, door gecertificeerde opleidingen en begeleiding aan te bieden. Indien er onvoldoende gekwalificeerde interne trainers aanwezig zijn zullen externe trainers aangetrokken worden. Ook het opstellen en onderhouden van een trainershandleiding draagt hieraan bij.
 • De jeugdlijn heeft een coördinator met volleybalkennis
  Om te zorgen dat jeugdspelers de juiste stappen maken in hun ontwikkeling dient de Technische Commissie voor iedere jeugdlijn een TC lid te hebben met voldoende volleybalkennis en die in staat is te beoordelen wat de behoefte van een jeugdlid is.
 • Continue aanwas nieuwe jeugdleden genereren
  Pegasus stelt zich ten doel de volleybalsport te promoten onder kinderen en jongeren. Door clinics te geven zorgen we dat deze doelgroep bekend raakt met de volleybalsport. Door een sterke en stabiele jeugdopleiding zorgen we dat Pegasus dé volleybalvereniging voor de doelgroep jeugd is in Nijmegen en omstreken. Hiervoor zullen we ook de ontwikkelingen van de Regionale Talentencentra van de NeVoBo volgen en kansen voor Pegasus verzilveren. De komende jaren wordt extra ingezet op de jongenslijn.
 • Jeugdactiviteiten ontplooien
  Ook in de jeugdtak bewaken we de balans tussen de prestatielijn en de breedtelijn die Pegasus kenmerkt. Naast volleybal is er ook ruimte voor andere activiteiten (o.a. jeugdkamp, minikamp).

Doelstelling 4: Iedereen doet een vrijwilligerstaak

Subdoelstellingen:

 • Het tekort aan vrijwilligers oplossen
  Pegasus kent een behoorlijk groot vrijwilligerskorps en hier zijn we trots op! Toch hebben we jaarlijks moeite hebben om alle vrijwilligerstaken in te vullen. Vooral trainers, TC-leden en scheidsrechters zijn lastig in te vullen. De komende jaren dient dit tekort te verdwijnen en dienen alle (kritieke) functies ingevuld te zijn. Ook zal de jeugd nadrukkelijker benaderd worden om vrijwilligerstaken op te pakken.
 • Een Vereningscoördinator aanstellen
  Deze coördinator is het eerste aanspreekpunt voor trainers in de prestatie en breedtelijn en draagt bij aan de realisatie van verenigingsdoelstellingen van de prestatie- en breedteteams.
 • Pegasusvrijwilliger: Vrijwillig, maar wel met verantwoordelijkheid
  In principe doet elk lid vrijwilligerswerk! Om leden en de club zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn worden ze daarbij geholpen door het bestuur en commissies. We verenigen en bereiken samen doelen waarbij geldt: afspraak = afspraak.
 • Verwachtingen uitspreken en mogelijkheden aanbieden
  Zoals iedere vereniging kent Pegasus veel onuitgesproken regels en afspraken. Voor lang niet iedereen is duidelijk wat er van een lid wordt verwacht. De komende jaren gaan we dit expliciet maken door duidelijke communicatie, via bijeenkomsten en communicatiedragers. Hierbij staat voorop dat vrijwilligerswerk vooral heel erg leuk én leerzaam is en ook noodzaak is om de club draaiend te houden.

Doelstelling 5: Pegasus is DE volleybalclub van Nijmegen

Subdoelstellingen

 • Krachten bundelen met verenigingen in de regio
  Op thema’s zoals jeugdvolleybal (en specifiek jongens), arbitrage en de opleiding van trainers en scheidsrechters wordt samen opgetrokken met verenigingen in de regio. Zo kan kennis uitgewisseld worden en budget efficiënt worden ingezet.
 • Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk
  Er wordt actief contact gezocht en onderhouden met relevante partijen. Dit betreft onder meer de NeVoBo, de gemeente Nijmegen en sponsoren.
 • Pegasus van en voor Nijmegen
  Onze vereniging is een gemeenschap van mensen die elkaar vinden in het volleybal. Binnen deze vereniging helpen we elkaar en de mensen om ons heen. We staan positief tegenover verzoeken om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Hierbij wordt per verzoek een afweging gemaakt.

Pegasus is de grootste en gezelligste volleybalclub van Nijmegen waar iedereen op zijn niveau presteert.

Randvoorwaarden

 • De prestatielijn en breedtelijn zijn in balans
  De doelstellingen van de ene lijn dienen de andere lijn zo min mogelijk te schaden. Het bestuur en de Algemene Leden Vergaderingen bewaken deze balans bij beleids- en besluitvorming.
 • Een solide Technisch Beleid en bekwame Technische Commissie
  De voorzitter van de TC heeft zitting in het bestuur.
 • Een gekwalificeerd scheidsrechterskorps
  Extra inzetten op vrijwilligers voor de scheidsrechterscommissie en scheidsrechters.
 • Leden en trainers langdurig aan de club verbinden
  Om lange termijndoelstellingen te realiseren is stabiliteit binnen de vereniging nodig. Zowel als het gaat om leden, trainers en vrijwilligers.
 • Vrijwilligerswerk: DOEN
  Vrijwilligers zijn de ruggengraat van Pegasus. Iedereen doet vrijwilligerswerk. Daar hoort verantwoordelijkheid bij voor het tijdig en volledig afronden van taken.
 • Meldplicht seksueel misbruik
  Aandacht voor meldplicht en regelen.
 • Jaarplan
  Jaarlijks concrete doelstelling en acties opnemen in een jaarplan en ter goedkeuring voorleggen aan de ALV.