Technisch Beleid

April 2015 – Versie 4.0 (definitief)

 1. Algemeen
  1. De vereniging hanteert een tweetal sportlijnen, te weten een ‘prestatielijn’ en een ‘breedtelijn’. Het bestuur bepaalt per seizoen in overleg met de Technische Commissie welke teams aan welke sportlijn worden toegewezen. Uitzondering hierop zijn Heren 1 en Dames 1 die per definitie onderdeel uitmaken van de prestatielijn.
  2. De Technische Commissie beslist over teamindelingen, trainingstijden, welke leden als talent worden aangemerkt en het niveau waarop leden en teams ingedeeld worden.
  3. Trainers, coaches en begeleiders houden zich aan regels en richtlijnen zoals deze binnen de vereniging gelden.
  4. In alle afwijkende gevallen of zaken waarin dit beleid niet of niet volledig voorziet neemt het bestuur een besluit.
 2. Beleid Prestatielijn
  1. Doelstelling is om individuele leden de mogelijkheid te bieden op (eigen) maximaal niveau te spelen via een duidelijke en overzichtelijke prestatielijn.
  2. Het verenigingsbelang van de prestatielijn gaat boven het individuele belang van leden.
  3. Teams trainen minimaal twee maal per week twee uur per training.
  4. Teams worden getraind door een gecertificeerde trainer.
  5. Er wordt wekelijks een derde trainingsmoment gefaciliteerd voor leden die door de Technische Commissie als ‘Talent’ zijn aangemerkt.
  6. Deelname aan prestatietoernooien is verplicht voor de 1e teams.
  7. Voor door de Technische Commissie aangemerkte ‘Talenten’ wordt een individueel opleidingsprogramma opgesteld.
  8. Deelname aan het Regionaal Talent Centrum (RTC) / regiotraining wordt gestimuleerd door trainers, begeleiders en Technische Commissie.
  9. Voor leden in de prestatielijn wordt ondersteuning gefaciliteerd die bijdraagt aan het verbeteren van de sportprestaties.
 3. Beleid Breedtelijn
  1. Doelstelling is om individuele leden de mogelijkheid te bieden om maximaal ‘spelplezier’ te beleven passend bij de eigen ambities
  2. Teams trainen minimaal een keer per week en minimaal anderhalf uur.
  3. Ieder team heeft een trainer. Er wordt gestreefd naar een gekwalificeerde trainer passend bij het spelniveau. Voor jeugdteams (niveau A, B en C) wordt gestreefd naar het toekennen van een vaste coach.
  4. De Technische Commissie streeft er naar om in ieder team minimaal negen competitie spelende leden te plaatsen en maximaal twaalf trainende leden. Voor recreanten wordt een maximum van zestien trainende leden per team gehanteerd.
  5. Bij gelijk niveau prevaleert een lid boven een nieuw lid van buiten de vereniging bij de indeling van teams.
  6. Jaarlijks worden individuele wensen van leden geïnventariseerd door de Technische Commissie en waar mogelijk ingewilligd.