Bestuursblog 4: Leve de Lente!


Beste Leden,

Bij het schrijven van deze vierde blog kan verheugd vastgesteld worden dat de lente is begonnen. De zon straalt, de vogels gaan op zoek naar een nestje gevolgd door een gezonde portie ‘sexy time’ en de zonnebril kan weer afgestoft worden. De lente luidt ook alweer de laatste fase van de competitie en het zaalvolleybal in. In deze vierde blog een korte terugblik op de afgelopen maand en een voorzichtige vooruitblik op al het moois dat komen gaat.

De Algemene Leden Vergadering en beleidsstukken
Half januari hebben we gezamenlijk een middag bij elkaar gezeten om het Technisch Beleid op papier te krijgen. Dit Technisch Beleid zal tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 14 april a.s. besproken worden. We hebben een kort en bondig document opgesteld met een aantal uitgangspunten waarmee we recht doen aan alle leden van onze vereniging. Wij kijken dan ook uit naar jullie opmerkingen en/of aanvullingen tijdens de ALV.

Daarnaast hebben we een beleid voor een ‘Sociale en Veilige sportomgeving’ (SVS) opgesteld. Wij vinden het van groot belang dat leden binnen onze vereniging met respect met elkaar omgaan. Binnen onze vereniging is geen ruimte voor ongepast gedrag in de breedste zin van het woord. Om dat te kunnen waarborgen committeren we ons aan een aantal uitgangspunten. Deze zijn opgenomen in het SVS beleid. Ook dit bespreken we graag met jullie tijdens de ALV.

Tot slot is tevens een sponsorbeleid opgesteld. Regelmatig krijgen wij de afgelopen maanden van leden verzoeken omtrent sponsoring. Het is in mindere mate van belang is wat wij hier als bestuur van vinden. Het is vooral belangrijk wat jullie als lid belangrijk vinden ten aanzien van sponsoring.  Daarom bespreken we ook het sponsorbeleid tijdens de ALV.

Overkoepelend hebben we een kort visiestuk opgesteld waarin we hebben verwoord waartoe ‘Pegasus op aard is’. Ofwel, wat is het doel van de vereniging en welke principes hanteren wij bij het behalen van dat doel. Kortom, voldoende te bespreken op de eerst volgende ALV.

Het moet onderhand opgevallen zijn dat er binnenkort een Algemene Ledenvergadering staat gepland. De afkorting ALV is tot nu toe in iedere alinea verschenen. Dit illustreert ook wel het belang dat wij aan deze vergadering hechten. Wij zijn weliswaar in september ‘in het bestuur gestapt’, maar we willen belangrijke zaken niet met z’n vijven bespreken en bepalen, maar met z’n allen. We hopen dan ook dat je op 14 april de moeite wil nemen om de ALV te bezoeken en je voor te bereiden.

Super Saturday & CMV- en Carnabaltoernooi
Naast plannen maken en schrijven hebben we ook een hoop dingen gewoon ‘gedaan’. Zo kijken we met veel plezier terug op een geweldige Super Saturday. Over de gehele dag waren er leuke activiteiten voor jong en oud. Een mooie dag voor alle leden met als afsluiter een fantastisch feest. Slechts een week later mocht de Toernooicommissie alweer aan de bak om op 8 februari het CMV niveau 4,5 en 6 Toernooi te organiseren. Gevolgd door het intern toernooi op 19 februari jl. Hulde aan de feest-cie en Toernooi-cie. Dank voor jullie inzet!

Seizoen 2015 – 2016

Nu het eind van het seizoen nadert wordt het ook tijd om vooruit te kijken. We zijn momenteel in gesprek met het Montessori College over het huren van de nieuwe sporthal die zij binnenkort opleveren. Deze sporthal ligt om de hoek van de Ark en zou een mooie kans zijn om uit te wijken voor trainingen. Gezien de groei van Nijmegen – Lent vinden we het echter ook belangrijk om sporthal ‘Triangel’ de komende jaren aan te houden.

Daarnaast zijn we in gesprek met (potentiële) trainers. Arjan de Groot heeft aangegeven volgend seizoen een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Hij is recent gestart als Technisch Coördinator bij SV Dynamo in Apeldoorn (//www.svdynamo.nl/node/13968). Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe trainer voor de heren(lijn). Hiervoor zijn de eerste verkennende gesprekken gepland. Zoals bekend heeft Kees Verstraten eerder dan verwacht onze club verlaten. Dit vertrek is voor dit seizoen door Stanley de Goey opgevangen. Ook voor de Dames(lijn) geldt dan ook dat wij voor volgend seizoen nadenken over mogelijke invulling.

De komend weken worden er door ons in Nijmegen enkele opleidingen voor Trainers georganiseerd. Dit doen we in samenwerking met VoCaSa. Het opleiden en certificeren van trainers zal de komende jaren centraal staan in onze plannen. Tijdens de ALV willen we een voorstel ten aanzien van de trainersvergoedingen met jullie bespreken. In dit voorstel ontvangen trainers die gecertificeerd zijn ,of in opleiding tot certificering zijn, een hogere vergoeding dan niet – gecertificeerde trainers. Volgens ons een mooie stimulans om de opleiding te volgen. Deze wordt vanzelfsprekend, onder voorwaarden, door Pegasus betaalt.

De Gemeente en NeVoBo
Begin januari hebben wij kennis gemaakt met onze contactpersonen bij de Gemeente Nijmegen. We hebben hierbij gesproken over de accommodatie, de rol van de Combinatiefunctionaris en de samenwerking met VoCasa. Daarnaast hebben we gesproken met de Regiomanager van de NeVoBo Peter van Tarel over Pegasus en mogelijke ondersteuning vanuit de volleybalbond. De komende week zitten we weer met beide partijen aan tafel. Met de Gemeente gaan we, gezamenlijk met VoCaSa, in gesprek over de samenwerking tussen beide verenigingen en de invulling van de rol Combinatiefunctionaris in de komende jaren.

Door de NeVoBo zijn we uitgenodigd voor een clusterbijeenkomst. Hier zullen ook Moniek Eggink vanuit het wedstrijdsecretariaat en Lonneke Wijnhoven vanuit de arbitragecommissie aansluiten. Een goede manier om, met hulp van de bond, kennis en kunde toe te voegen aan de vereniging.

Vrijwilligers
Zoals jullie weten hebben wij, in overleg met de vrijwilligers, er voor gekozen om te stoppen met het toekennen van de zogeheten ‘vrijwilligersvergoeding’. Voornaamste reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat vrijwilligerswerk érg belangrijk is voor de club, maar vrijwilligers per definitie niet betaalt worden. Wij vinden dat het om waardering gaat. Een deel van het begrootte budget zullen we gebruiken voor de vrijwilligersactiviteit op 25 april a.s. Alle vrijwilligers ontvangen op korte termijn een uitnodiging voor een gezellige barbecue bij Café Van Ouds. Aansluitend aan de barbecue staat het Grote Spectaculaire Mega Doldwaze Pegasus Eindfeest gepland. Dit is voor álle leden en we hopen je dan ook daar weer te zien.

Delen: